Πρασινη Κοινοτητα

Δόμηση Κοινοτήτων

Τα τελευταία τέσσερα χρόνια, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο παρατηρείται η δημιουργία νέων περιβαλλοντικών κινημάτων τα οποία προτάσσουν συλλογικά αιτήματα για την ενίσχυση της βιωσιμότητας του πλανήτη, καλώντας τις κυβερνήσεις (σε όλες τις κλίμακες: τοπική, εθνική, ομοσπονδιακή, κλπ) να λάβουν άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και των μετριασμό των επιπτώσεων που προκαλούνται από ανθρωπογενείς παράγοντες. Στη Θεσσαλονίκη, μια πόλη με εξαιρετικά μεγάλες ανάγκες σε πράσινο (2,7 τ.μ. πρασίνου ανα κάτοικο) και ελάχιστη κινητοποίηση των τοπικών θεσμών για το παραπάνω πλαίσιο, από το 2019 έχουν κάνει την εμφάνισή τους αντίστοιχες κινηματικές-πρωτοβουλιακές προσπάθειες, χωρίς ωστόσο να προτάσουν διαφορετικά χαρακτηριστικά οργάνωσης ή/και υποστήριξης των μελών τους από τα παραδοσιακά κινήματα του ελλαδικού χώρου.

Το 2020 η περιβαλλοντική οργάνωσή mamagea (τότε ακόμη ως πρωτοβουλία “Κοινά υπό Κατοίκηση”) επιθυμώντας να ξεκινήσει μια συζήτηση για την εναλλακτική λειτουργία των συγκεκριμένων κινημάτων, δημιούργησε την Πράσινη Κοινότητα, προσεγγίζοντας νέες οργανωτικές μορφές συγκριτικά με την συνηθισμένη δομή των bottom up κινημάτων, εισάγωντας στη λειτουργία και τη δομή της μεθοδολογικά εργαλεία που εστιάζουν στην εκπαίδευση και την συναισθηματική ενδυνάμωση των ατόμων που την απαρτίζουν, ώστε να ενισχύεται η συλλογική συνεργασία μεταξύ των μελών της. Η πρώτη μέθοδος που εφαρμόστηκε είναι η Παρεμβαίνουσα Μη Κατευθυντικότητα NDI (Non Directivite Intervenante). Πρόκειται για μία παιδαγωγική διαδικασία εμψύχωσης ομάδων, συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας που στο σύνολό της συνιστά φιλοσοφία ζωής και βασίζεται στη δύναμη των βιωμάτων, των συγκινήσεων και των επιθυμιών, όπως και στο σεβασμό της αυτονομίας και της ελευθερίας του καθένα ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, προσωπικών και κοινωνικών χαρακτηριστικών και ιδιαιτεροτήτων, μέσα σε σχέσεις επικοινωνίας, προσωπικής εμπλοκής, συνάντησης και αλληλοεπιρροής. Αποτελεί μέθοδο ανάπτυξης και εμπλουτισμού του ψυχικού κόσμου σε όλους τους τομείς, που υποστηρίζει τη σημασία του ψυχολογικού παράγοντα σε συσχετισμό με τον κοινωνικό, για τη διαμόρφωση και τη λειτουργία τόσο του ενός, όσο και του άλλου. Έτσι λοιπόν, η Κοινότητα αρίθμησε περισσότερα από 60 μέλη τα οποία συμμετείχαν εβδομαδιαία σε συμμετοχικές, πολιτιστικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές δράσεις. Το τρίπτυχο "Εμψύχωση NDI - Περιβαλλοντική Εκπαίδευση - Δράσεις στο δημόσιο χώρο" αποτέλεσε τη βάση της πρώτης περιόδου λειτουργίας της και ενδεικτικά πραγματοποιήθηκαν 19 συνεδρίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης των μελών της, 11 ανοιχτά περιβαλλοντικά σεμινάρια και 7 project-δράσεις στο δημόσιο χώρο (μεταξύ άλλων το βραβευμένο σε εθνικό και βαλκανικό επίπεδο project με τίτλο "Μέρες Πράσινου Σχολείου", δενδροφυτεύσεις, καθαρισμοί κ.α.).  

Η Κοινότητα απαρτίζεται από μέλη διαφόρων ηλικιών, φύλων, ενδιαφερόντων και επαγγελματικών κατευθύνσεων όπως: η μηχανική, οι επιστήμες περιβάλλοντος, οι τέχνες και ο πολιτισμός, η παιδαγωγική, κ.α. Λειτουργεί μέχρι και σήμερα ως ένας πράσινος “επιταχυντής” (incubator) παραγωγής και υποστήριξης καινοτόμων ιδεών και project ,με στόχο την βελτίωση της ποιότητας της ζωής στην πόλη, την ενίσχυση της συμμετοχικής διακυβέρνησης, της έννοιας των αστικών κοινών (περιβαλλοντικοί και κοινωνικοί πόροι), της ενεργούς πολιτειότητας, της καλλιέργειας φιλοπεριβαλλοντικής κουλτούρας και ενίσχυσης της περιβαλλοντικής βιωματικής εκπαίδευσης.

Το Νοέμβριο του 2020 στο πλαίσιο της δεύτερης καραντίνας που επιβλήθηκε στην Ελλάδα λόγω της πανδημίας του COVID19 και της επιθυμίας των μελών της Πράσινης Κοινότητας για δράση “γέννησαν” το δεντρί project. Το συγκεκριμένο έργο αποτελεί μια bottom up δράση ευαισθητοποίησης για την ενίσχυση του αστικού πρασίνου, η οποία προτάσει την έννοια των ανοικτών δεδομένων, την συμμετοχική διακυβέρνηση και τη διαμόρφωση του αστικού χώρου από και για τους πολίτες με στόχο τη βελτίωση της σχέσης πολιτών και τοπικής αυτοδιοίκησης με τα πράσινα αστικά ζητήματα.

Στην περίοδο της εφαρμογής του project (implementation phase - Μάρτιος Σεπτέμβριος 2021) τα μέλη πρόκειται να εκπαιδευτούν στην Σοσιοκρατική μέθοδο και να συμμετέχουν σε οργανωτικές συναντήσεις όπου θα εφαρμόζεται η συγκεκριμένη μέθοδος, η οποία αποτελεί και το επόμενο βήμα για τον εμπλουτισμό των οργανωτικών διαδικασιών της Κοινότητας. Η Σοσιοκρατία (ή Κοινωνιοκρατία) είναι μία μεθοδολογία οργάνωσης αποδοτικών συναντήσεων και λήψης αποφάσεων με συναίνεση. Είναι ένα εργαλείο στη διάθεση ομάδων, οργανώσεων, επιχειρήσεων κτλ. που έχουν κοινούς στόχους και επιθυμούν να επικοινωνούν και δρουν με ισοτιμία και αποτελεσματικότητα. Πιο συγκεκριμένα, η Σοσιοκρατική Κυκλική Μέθοδος (ΣΚΜ) επιδιώκει: i. την ισοδυναμία/ισοτιμία μεταξύ των μελών της ομάδας με τρόπο ώστε κανείς να μην ασκεί περισσότερη εξουσία και κανείς να μην αγνοείται και περιθωριοποιείται και ii. την αποτελεσματικότητα της ομάδας στην εκπλήρωση του σκοπού της. Σύμφωνα με την Barbara Strauch, πιστοποιημένη ειδικός της Σοσιοκρατίας (CSE expert) και συνιδρύτρια του Κέντρου Σοσιοκρατίας της Αυστρίας (Soziokratiezentrum Oesterreich) “Η επιτυχία κάθε εγχειρήματος ή project βρίσκεται στα χέρια όλων των συμμετεχόντων. Όσο καλύτερα συνεργάζονται μεταξύ τους, τόσο πιο αποδοτικά δηλ. επιτυχημένα, θα είναι τα αποτελέσματα. Τα Σοσιοκρατικά μοντέλα υποστηρίζουν τις αποφάσεις που παίρνονται συλλογικά, ώστε να πραγματοποιηθεί ο κοινός στόχος – και γι’ αυτό το λόγο η Σοσιοκρατία είναι το οργανωτικό μοντέλο του μέλλοντος.”

Τα μέλη της Πράσινης Κοινότητας ωφελούμενα από τις παρεχόμενες υπηρεσίες (Εμψύχωση NDI και Σοσιοκρατία) καλούνται να αναλάβουν συλλογικά τη διαχείριση του συγκεκριμένου project, το οποίο μεταξύ άλλων στοχεύει στην ενεργοποίηση περισσότερων πολιτών μέσα από τη συμμετοχή τους: 

α. στην χαρτογράφηση των κενών δενδροδόχων της πόλης, 

β. την αξιολόγηση και επαλήθευση των δεδομένων που θα συλλεχθούν, 

γ. εργαστήρια αξιολόγησης του χώρου (place game), τα οποία θα πραγματοποιηθούν στις γειτονιές τους, 

δ. σε δενδροφυτεύσεις 

και τέλος 

ε. στη δημιουργία πιλοτικών παρεμβάσεων στο δημόσιο χώρο ακολουθώντας τις αρχές και την φιλοσοφία του place making. 

Συνεργατες

TOP